תקנון, מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

 • תקנון האתר ותנאי השימוש

  האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן, מיועד גם לנשים.

  תקנון ותנאי שימוש באתר של "נוצה וקסת" – https://notsavakeset.co.il/.

  תקנון זה וכל הסעיפים תחתיו מגדירים את תנאי השימוש, זכויותיך וחובותיך בעת השימוש, הגלישה וכן בעת רכישת מוצרים באתר של נוצה וקסת – https://notsavakeset.co.il/.

  עליך לעיין בקפידה בתקנון ותנאי השימוש, הצהרת הפרטיות, תנאי מסחר אספקה ומשלוח, ומדיניות ביטולים – ולפני כל פעולה ו/או רכישה באתר, מפני שתנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך ("אתה" ו/או "המשתתף") לבין (נוצה וקסת) ח.פ. 040199689 ("נוצה וקסת" ו/או “החברה”) אשר מפעילה את האתר. כתובתה של החברה הינה: אחד העם 54 תל אביב. לכן, אם מסיבה כלשהי אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו עליך להימנע משימוש כלשהו באתר ולהימנע משימוש באתר, מרכישה או מהזמנה של מוצרים דרך האתר.

  האתר מאפשר לבצע רכישות של מגוון קורסים מרובי מפגשים, סדנאות והרצאות.

  רכישות מוצרים על ידך באתר מותנית בכך שעליך להיות בן 18 לפחות בעת ביצוע הרכישה, וכן בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.

  השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

  לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או מי מספקיה. בכל שימוש באתר הגולש מוותר על כל תביעה, טענה או דרישה כנגד הבלוג או מי מטעמו.

  בפרט, הגולש פוטר ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים (“פיצוי”), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאתה העלית לאתר או נתת את אישורך להעלותם), או לשירותים באתר.

  כמו כן אתה פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם. היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכולה הייתה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.

  כל המידע והתכנים המתפרסם באתר (בין היתר כל שירות, פרסום, איור, קטע וידאו, תמונה, שרטוט, דעה, עצה וקישורים לאתרים אחרים) אינו באחריות החברה או מי מטעמה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, והשימוש וההסתמכות עליהם הם באחריות הגולש בלבד. אין החברה או מי מטעמה אחראים לנכונות ודיוק המידע או השירותים הניתנים או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לגולש או לרכושו עקב השימוש או הסתמכות על התכנים והמידע המופיעים באתר או בשירותיו.

  משתתפ/ת בקורסים של החברה פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין השתתפותו בקורסים אלו ו/או בקורס כלשהו, הרצאה כלשהי, שיעור כלשהו, מפגש כלשהו תחת נוצה וקסת ו/או בגין החומר הנלמד בקורסים, הרצאות, שיעורים, מפגשים אלו.

  מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה עורכת קורסי טיפול וריפוי כגון קורס ביבליותרפיה ועוד ("קורסי טיפול וריפוי של נוצה וקסת"). משתתפ/ת בקורסי טיפול וריפוי של החברה, פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין השתתפותו בקורס זה ו/או בגין חומר הנלמד בקורס זה. כמו כן מסיר כל אחריות נפשית ובריאותית מהחברה.

  החברה אינה אחראית להתאמת השירותים לגולש וזמינותם של השירותים באתר. החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יופסקו או יינתנו כסדרם, או יהיו חסינים מפני תקלות, נזקים, קלקולים, כשלים בתוכנה או חומרה, בקווי מערכות תקשורת אצל החברה האתר או מי מטעמם. החברה אינה מתחייבת על חסינות מפני גישה בלתי מורשת למחשביה ושירותיה או מי מטעמה, ולא תהיה אחראית בגין גישה שכזו.

  החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך.

  אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. האתר מכיל (אך לא בהכרח) קישורים לאתרים ושירותים אחרים. החברה לא מתחייבת כי הקישורים הללו תקינים ומובילים לאתר פעיל או רלוונטי. הימצאות הקישור באתר אינה מרמזת על תקינות האתר המקושר ועל רלוונטיות הקישור לאתר ו/או לחברה, החברה אינה אחראית על התוכן המוצג באתר המקושר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה קוראת לגולש לקרוא בעיון וקפידה את מדיניות האתר המקושר ואת הצהרת הפרטיות בו.

  אין לראות במתן קישורים אלו כעידוד או אישור של החברה לתכנים המופיעים באתר המקושר, וכל שימוש בתכנים אלו נעשה באחריות הגולש, ובהבנה כי עזב את האתר ותקנון זה אינו חל עליו, והוא כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של האתר המקושר.

  מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

  החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד באילו מתנאי הסכם זה.

  החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש, אלא לפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

  קניין רוחני – קניין רוחני, לרבות, אך לא מוגבל לזכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות החברה בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

  מבלי לפגוע באמור לעיל, אתה מתחייב לא להעביר כל חומר, לרבות אך לא מוגבל לקלטות שיעור, תמונות, יצירות מלל, חומר כתוב, לכל גורם/אדם/חברה.

  בגמר שיעור מקוון, החברה תעמיד למשתתפים הקלטות של השיעור. הקלטות אלה יהיו זמינים משך שבוע ימים בלבד מתאריך השיעור.

  המשתתפ/ת מתחייב לא לעשות בהקלטות שום שימוש מעבר לצפייה לשם השלמת חומר, אין להעביר הקלטות או לצפות בהן במקום ציבורי בו יתכנו נוכחים נוספים העשויים להיות חשופים לחומרי המפגש.

  המשתתפ/ת מתחייב כי כל חומר ו/או יצירה שהינך מעלה לאתר, לרבות, אך לא מוגבל, לפוסטים, תמונות, יצירה ספרותית, אינם מפרים קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים. אם החברה תיתבע ו/או יינקטו נגדה בצעדים משפטיים הנובעים מפגיעתך בקניין הרוחני ו/או בזכויות של צדדים שלישיים, אתה תישא במלוא האחריות לנזקים שייגרמו לחברה.

  החברה אינה אחראית על נוכחות נרשמים, האחריות להגעה למפגש היא על המשתתפ/ת בלבד, אי הגעה למפגש אינה עילה לביטול השתתפות בקורס.

  בגמר ההשתתפות בקורס תחת בית הספר של נוצה וקסת, בתנאי שעמדת בכל התנאים הנדרשים, יינתן לך תעודת השתתפות בקורס. יש להדגיש כי החברה אינה מוסד אקדמאי מוכר על ידי משרד החינוך ו/או כל גורם מדיני אחר. ועל כן, התעודה אינה תעודה מגוף אקדמאי מוכר.

  פרטיות – כאשר אתה מעלה חומר לאתר, אתה מודע לכך כי החומר, ופרטיך, ייחשפו בציבור. כך שהינך מוותר על טענות כלפי החברה בדבר הפרת פרטיות.

  סמכויות שיפוט – כל סכסוך משפטי יידון בבית משפט בישראל בלבד, במחוז ת”א, על פי הדין הישראלי בלבד.

   חזרה לראש העמוד חזרה לראש העמוד
 • ביטול קורס ו/או דחיית השתתפות

  ניתן לבטל השתתפות בקורס ולקבל החזר מלא עד שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס – בהודעה במייל [email protected]
  או בטלפון/וואטסאפ 054-5995209.

  ביטול השתתפות בקורס בין שבועיים ועד 72 שעות לפני פתיחת הקורס – יוחזר 90% מעלות הקורס (10% הינם דמי ביטול).

  ביטול הקורס 72 שעות לפני הפתיחה ועד שיעור ראשון – יוחזר 70% מעלות הקורס.

  ביטול הקורס מייד לאחר המפגש הראשון – יוחזר 50% מעלות הקורס. ביטול לאחר שיעור ראשון (המתבצע אך ורק מיידית לאחר השיעור. כלומר, מיד בתום השיעור או יום למחרת בלבד, בהודעה בכתב במייל או בוואטסאפ) – החזר של 50%.

  *אין אפשרות להודיע על ביטול אחרי שיעור ראשון, מעבר ליומיים אחרי השיעור.*

  ביטול הקורס לאחר המפגש השני – לא ניתן לקבל החזר.

  אם יבוטל הקורס על ידי כוח עליון בלתי נשלט (כגון אסונות טבע ו/או מגפות וכו') או מטעמנו: **כל הכסף ששולם לרכישת הקורס יוחזר במלואו לכל הרוכשים**

   

  ביטול השתתפות בקורס במהלך מלחמת חרבות ברזל ו/או אירוע ביטחוני דומה

  ביטל משתתף את השתתפותו בקורס עקב מלחמת חרבות ברזל ו/או אירוע ביטחוני דומה ("אירוע"), ימציא לחברה ראיות (כגון צו גיוס) המוכיחות כי נבצר ממנו להשתתף בקורס עקב האירוע. במידה והראיות משכנעות את החברה, החברה תחזיר למשתתף 100% מהסך שהועבר לחברה.

   

  דחיית השתתפות בקורס ו/או מעבר לקורס אחר

  ניתן לדחות השתתפות בקורס או לעבור לקורס אחר שבועיים לפני מועד פתיחות הקורס – בהודעה במייל מייל [email protected]
  או בטלפון/וואטסאפ 054-5995209.

  אם יידחה הקורס על ידי כוח עליון בלתי נשלט (כגון אסונות טבע ו/או מגפות וכו') או מטעמנו: **החברה תעדכן בהקדם האפשרי במועדים החדשים, אם מועדים אלו לא יתאימו ללוח הזמנים של המשתתפ/ת – כל הכסף ששולם לרכישת הקורס יוחזר במלואו**

   

  דחיית השתתפות בקורס ו/או מעבר לקורס אחר במהלך מלחמת חרבות ברזל ו/או אירוע ביטחוני דומה

  דחה משתתף את השתתפותו בקורס עקב מלחמת חרבות ברזל ו/או אירוע ביטחוני דומה ("אירוע"), ימציא לחברה ראיות (כגון צו גיוס) המוכיחות כי נבצר ממנו להשתתף בקורס אליו נרשם במועדו עקב האירוע. במידה והראיות משכנעות את החברה תציע שתי אפשרויות:

  – החברה תציע מועדים חדשים, קורסים אלטרנטיביים ואפשרות לשמור את התשלום לכל קורס שייפתח במועדים חדשים ואליו ירצה להירשם ללא מגבלת זמן מבחינת תוקף הזיכוי.

  – במידה והאפשרות הראשונה לא תהיה לשביעת רצונו של הלקוח/ה היא תחזיר למשתתף 100% מהסך שהועבר לחברה.

   חזרה לראש העמוד חזרה לראש העמוד

נגישות